Over 20.000 meklinger ved familievernkontorene

mekling og forhandlinger

I 2011 ble det gjennomført mer enn 20 800, noe som var en en økning på 1 prosent fra året før. Ved familievernkontorene var økningen 6 prosent.

Mekling ved familievernkontorene er lovpålagt ved separasjon og skilsmisse, dersom ektefellene har barn under 16 år. Slik lovpålagt mekling utføres både av eksternt oppnevnte meklere og ved de mange familievernkontorene.

Familievernkontorene avsluttet nesten 900 flere saker i 2011 enn året før, mens de eksterne meklerne i samme periode hadde en nedgang på om lag 600 saker. 74 prosent av alle avsluttede meklinger ble dermed i 2011 gjennomført ved et familievernkontor, mot 71 prosent året før.

Mekling ved separasjon eller skilsmisse var årsak til den største andelen av alle avsluttede meklingssaker i 2011. 36 prosent av sakene hadde dette som årsak, mot 37 prosent året før. Oppløste samboerskap sto for 30 prosent av meklingssakene, dette er på nivå med 2010. 34 prosent omhandlet foreldre som ville ta avgjørelsen om foreldreansvar, daglig omsorg eller samvær videre til rettsystemet, dette mot 32 prosent året før. 20 meklingssaker ble sendt tilbake til mekling etter å ha vært i rettsystemet i 2011, mot 17 saker i 2010.

Avsluttede meklinger, etter meklingsinstans, region og årsak til mekling. 2011
I alt    Familievernet    Eksterne meklere    Differanse 2010-2011.
Prosent
I alt 20 827 15 480 5 347 1,3
Region
Region øst 7 271 5 387 1 884 1,4
Region sør 4 168 3 057 1 111 -0,3
Region vest 4 215 3 096 1 119 5,9
Region Midt-Norge 2 844 2 186  658 -0,3
Region nord 2 329 1 754  575 -1,5
Meklingsårsak
Separasjon/skilsmisse (ekteskapsloven) 7 440 5 480 1 960 -2,1
Samboerbrudd 6 308 4 740 1 568 0,8
Saksanlegg etter barneloven 7 059 5 244 1 815 5,7
Tilbakesendt fra retten (barneloven) 20 16 4 17,6

Færre må vente mer enn tre uker

15 prosent av alle meklingssakene hadde i 2011 kommet i gang innen én uke etter at klienten kontaktet familievernet, 28 prosent kom i gang i løpet av den andre uka. Dette er på nivå med året før. For meklingssaker med to til tre ukers ventetid var det imidlertid en andelsmessig økning på 2 prosentpoeng, og disse utgjorde dermed 29 prosent av alle sakene. Det anses som rimelig å få time før det har gått tre uker. I 2011 var andelen meklingssaker med mer enn tre ukers ventetid redusert til 28 prosent, mot 30 prosent året før.

For de fleste er en times mekling nok

De fleste meklingene, totalt 63 prosent, ble i 2011 avsluttet etter den ene timen som er obligatorisk. Dette er på nivå med året før. Nesten alle sakene i 2011 ble avsluttet innen et halvt år, dette i likhet med året før. 88 prosent ble avsluttet allerede i løpet av de første to månedene.

fig 2012 06 28 01 Over 20.000 meklinger ved familievernkontorene

Mindre bruk av eksterne meklere

I alt var det i 2011 en reduksjon på 10 prosent i bruken av det eksterne meklingsapparatet sett i forhold til året før. Med dette utgjorde eksterne meklingssaker 26 prosent av alle avsluttede meklinger, mot 29 prosent i 2010.

De eksterne meklerne er advokater, prester, sosionomer, psykologer eller andre med helse- og sosialfaglig utdanning. Disse meklerne er ikke ansatt ved familievernkontorene, men oppnevnes av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved behov. Reduksjonen i antall meklingssaker gjennomført av eksterne meklere, gjaldt for alle meklingstypene. Kraftigst var reduksjonen i bruken av prester i forbindelse med eksterne meklingssaker, her var det en nedgang på 43 prosent fra året før. Minst reduksjon var det for privatpraktiserende advokater, med 3 prosent.

Når man ser på den andelsmessige fordelingen av meklinger foretatt av eksterne meklere, ser man på landsnivå en økning fra 46 til 49 prosent i andelen som er ansatt i sosial- eller helseinstitusjoner. For advokater med privat praksis var det en økning fra 29 til 31 prosent. For alle andre meklingstyper var andelen redusert i 2011.

I alle andre fylker enn Oslo, Akershus og Sør-Trøndelag, finner man en uendret fordeling eller en andelsmessig reduksjon i bruken av eksterne meklere. Kraftigst nedgang ser man i Vest-Agder og Vestfold, hvor saker utført av eksterne meklere utgjorde 34 og 27 prosent av alle meklinger i 2011, mot henholdsvis 53 og 48 prosent året før.

Statistikkbanken finnes hele meklingsstatistikken for 2011, med mulighet for å lage egne tabeller. Her kan man se på meklinger for landet, fylker og regioner fordelt etter for eksempel ventetid, saksbehandlingstid, årsak til mekling og meklingsinstans.

Meklinger – for hvem og når

For alle foreldre med felles barn under 16 år er mekling pålagt ved separasjon/skilsmisse (ekteskapsloven) og ved samboerbrudd (barneloven).

 

Det er også obligatorisk mekling for foreldre som vil prøve spørsmål om foreldreansvar, daglig omsorg eller samvær for fylkesmannen eller domstolene, og dette registreres som saksanlegg etter barneloven. Retten kan henvise foreldre tilbake til videre mekling, og dette registreres som tilbakesendt fra retten.

 

Alle familievernkontor driver mekling. I tillegg finnes det et eksternt meklingsapparat, som består av advokater, prester, sosionomer, psykologer eller andre med helse- og sosialfaglig utdanning. Fra 1. januar 2008 er det ikke lenger fylkesmannen, men Bufetat som har ansvaret for at det finnes et kvalifisert meklingsapparat. Jf. forskrift om mekling etter ekteskapsloven og barneloven §§ 3 og 4.

Følgende personer kan godkjennes som mekler:

a) Fagperson tilsatt ved offentlig godkjent familievernkontor

b) Prest i offentlig kirkelig stilling eller prest/eventuelt forstander i registrert trossamfunn

c) Fagperson tilsatt i offentlig helse- og sosialinstans eller ved pedagogisk-psykologisk tjenestekontor

d) Ved behov kan det gis meklingsbevilling til privatpraktiserende psykolog, psykiater eller advokat. På Svalbard kan det også gis meklingsbevilling til andre personer som finnes egnet.

 

Formålet med meklingen er å komme fram til en avtale om foreldreansvaret, samværsretten eller om hvor barnet/barna skal bo fast. Her legges det vekt på hva som vil være den beste ordningen for barnet/barna. En times mekling er obligatorisk, og det kan tilbys opp til syv timers gratis mekling.

 

Fra og med 1. januar 2007 ble mekling pålagt også der samboere med felles barn under 16 år flytter fra hverandre. Dette medfører et brudd i tidsserien fra og med 2007 (se Om statistikken ).