Barneombudet mener langvarige konflikter kan være alvorlig omsorgssvikt

Barneombud Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindboe har på nyåret 2014 satt fokus på de skadevirkninger barn får som følge av foreldrenes konflikt.

I et intervju med Aftenposten den sa barneombudet i tidlig i februar at «- Studier viser at barn som lever under langvarige foreldrekonflikter, blir syke av det.»

Lindboe utdyper

- Flere studier viser at de får depresjon, angst, lavere selvtillit og lavere skoleprestasjoner. Dette er kunnskap vi ikke kan neglisjere, men må gjøre noe med.

Lindboe er opptatt av at foreldre mister perspektivet om barnets beste, og er mer opptatt av egen konflikt. I denne konflikten kan barna bli et maktmiddel i forhold til den andre forelderen.

Lindboe viste for eksempel til hvordan barna blir brukt som budbringere for negativ omtale foreldrene gir hverandre.

barneombud anne lindboe Barneombudet mener langvarige konflikter kan være alvorlig omsorgssvikt

Barneombud Anne Lindboe. (Foto: Marius Hauge for Barneombudet)

Mekling med enda større fokus på barna

Det er i dag lovfestede krav om mekling ved samlivsbrudd som berører barn. Det skal mekles minimum 1 time, men mekleren kan ta initiativ til at det brukes lengre tid til mekling dersom det anses hensiktsmessig. Fokuset i meklingen skal være barnets beste – men barnet selv deltar ikke i meklingen.

Barneombudet mener det bør settes av én time til mekling i familievernet som bør være forbeholdt barnet.

«-  Det er ikke lett å komme frem til barnets beste når barnet ikke blir hørt. Det er ikke snakk om at det er barna som skal bestemme, men de må bli lyttet til,» sier Lindboe.

 

Forslagene strandet i stortinget

Barneombudet sendte i februar 2013 et eget brev til Stortinget krevd en økt satsing på familievernkontorene. Forslagene fra barneombudet var:

  • Egen samtaletime til barna hos familievernet ved samlivsbrudd. (I dag er det bare foreldrene som skal til mekling)
  • En ppfølgingstime for barna slik at man senere kan revurdere hvordan det fungerer med bosted og samvær.
  • Familievernet må tilføres økte ressurser

Stortinget stemte over forslaget i slutten av februar, men det fikk ikke flertall.

Lindboe var skuffet over at flertallet ikke fikk støtte.

– Ja, jeg reagerer på at flertallet ved Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet ikke støtter opp under forslaget. Det er på høy tid at de barna som opplever at foreldrene har gått fra hverandre får et styrket tilbud fra familievernet.