Author Archives: Advokatfirma DALAN

Endringer i barneloven – barneperspektivet i foreldretvister

barn-foreldreansvar

1.januar 2014 ble det innført og iverksatt endringer i barneloven med formål om å stryke barneperspektivet og barns rettsikkerhet i foreldretvister etter barneloven. Endringene retter seg mot tilfeller der foreldre, som ikke bor sammen, er så uenige om foreldreansvar, fast bosted og samvær at sak bringes inn for domstolen. Formålet med endringene i barneloven er å styrke barns rettssikkerhet og deltakelse i foreldretvister. Formålet er videre å gi barn bedre beskyttelse i tilfeller der de risikerer å bli utsatt for vold, seksuelle overgrep eller bli behandlet på andre måter som utsetter den fysiske eller psykiske helsen for skade eller fare.

Read more

Ny dom: Mor fikk foreldreansvar alene, og far ble nektet samvær

Barnefordelingssaker

Ny dom om foreldreansvar og samvær for jente på tre år. Foreldrene flyttet fra hverandre da barnet var et halvt år. Barnet har ingen tilknytning til faren. Far var domfelt for sine handlinger mot mor. Ut fra konfliktsituasjonen og mors angst for far, kom retten til at mor skal ha foreldreansvaret alene og at det ikke fastsettes samvær med far idag.

Read more

Kan man ta hemmelig lydopptak av samtaler med eksen i forbindelse med en barnefordelingssak?

I barnefordelingssaker er det ofte høy temperatur. Det er mange følelser i sving, og det sies og gjøres mye som kan styrke eller svekke mor eller fars muligheter for å få foreldreansvar eller samvær. I en del tilfeller vil det kunne være fristene å foreta et lydopptak av den andre forelderen for å bruke dette som bevis i retten. Men er det lov med slike opptak? Og vil retten tillate at de føres som bevis?

Read more

1 2